H εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ» (στο εξής «Διοργανώτρια Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην οδό Νίκης 30 Σύνταγμα-Αθήνα τκ: 10557, διοργανώνει το Διαγωνισμό με την ονομασία ‘’15th Birthday Giveaway” (εφεξής «Διαγωνισμός»), ο οποίος επικοινωνείται αναρτάται και πραγματοποιείται  μέσω της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης Instagram  (εφεξής Instagram).

Ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 17η Νοεμβρίου 2021 Ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 2η Δεκεμβρίου 2021 στις 12:00 μ.μ.

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό: Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ο συμμετέχων θα πρέπει να επισκεφθεί το διαδικτυακό τόπο: https://www.instagram.com/4seasonsbio/?hl=en. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν στην Ελλάδα ή Κύπρο και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι και νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών «» & «Relevance»  καθώς και οι εργαζόμενοι και νόμιμοι εκπρόσωποι των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, και οι πρώτου βαθμού συγγενείς των ανωτέρω.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι χρήστες πρέπει να κάνουν follow της σελίδας https://www.instagram.com/4seasonsbio/?hl=en , comment με tag δύο φίλους τους στην ανωτέρω αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.instagram.com/4seasonsbio/ λήξη του διαγωνισμού 2/12/2021, στην ως άνω ημεροχρονολογία .

Τo δώρo του διαγωνισμού είναι: μια δωροεπιταγή των 100€ για κάθε νικητή.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν.

Την 2η Δεκεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών για την ανάδειξη των νικητών. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, εξασφαλίζοντας το τυχαίο της επιλογής και την μη δυνατότητα οποιασδήποτε παρέμβασης ανθρωπίνου παράγοντα.

Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της εν λόγω κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, η Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου Ο.Ε διατηρεί το δικαίωμα να την μεταβάλει, με προηγούμενη ανακοίνωση στην σελίδα της https://www.instagram.com/4seasonsbio/

Περαιτέρω, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει την διάρκεια του διαγωνισμού ή να μεταβάλει τους όρους του (χωρίς να φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη), αναρτώντας σχετική ενημέρωση / δημοσίευση της όποιας γενόμενης μεταβολής στην https://www.instagram.com/4seasonsbio/

Οι νικητές της κλήρωσης θα ανακοινωθούν στη διαδικτυακή σελίδα https://www.instagram.com/4seasonsbio/ σε ημεροχρονολογία επιλογής της διοργανώτριας εταιρείας ( Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ), ώστε εν συνεχεία να προχωρήσει η διαδικασία αποστολής των δώρων βάσει των δηλωθέντων στοιχείων των συμμετεχόντων- νικητών.  Η  Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν παραλάβει το δώρο του.

Οι νικητές του διαγωνισμού οφείλουν να κάνουν αποδοχή του δώρου τους εντός 30 ημερών από την ημέρα που θα αναρτηθεί το σχετικό σχόλιο στη σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ και θα είναι η ένδειξη αποδοχής του δώρου. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν ανταποκριθούν εντός των 30 ημερών, δεν υπάρχει αποδοχή και χάνουν τη διεκδίκηση του δώρου τους.

Το ίδιο θα συμβεί αν, κατά την προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή, διαπιστωθεί ότι τα Στοιχεία Επικοινωνίας είναι ανακριβή και για αυτό το λόγο δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του.

Η   Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ διατηρεί  απεριόριστα το δικαίωμα αποκλεισμού συμμετεχόντων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους παρόντες όρους  ή ακόμα και ανάκλησης του δώρου, εάν μετά την ανάδειξη των νικητών διαπιστωθεί η μη πλήρωση των όρων του διαγωνισμού. Δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές με περιεχόμενο κακόβουλο ή/και  που προσβάλλουν τη δημοσία αιδώ και τα χρηστά ήθη, καθώς και συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες, ανακρίβειες  ή άλλα νομικά, πραγματικά και τεχνικά ελαττώματα.

Κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι τα στοιχεία που δήλωσε για την συμμετοχή του στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, είναι αληθή και ακριβή. Η   Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ δεν ευθύνεται για τυχόν εσφαλμένα ή αναληθή στοιχεία που θα δηλωθούν/συμπληρωθούν, και απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του συμμετέχοντος. Η Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ, δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση και ευθύνη για την επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων αυτών.

Η συμμετοχή και τα δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβίβασης. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα προϊόντα ή με υπηρεσίες διαφορετικές από όσα ρητά διατίθενται με την παρούσα στον νικητή.

Η  Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία ή για περιστατικά που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου της, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τον παρόντα διαγωνισμό και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από αυτές. Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την απόδοση των δώρων στους νικητές, η  Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ απαλλάσσεται  από οποιαδήποτε υποχρέωση και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Η  Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ποινική ή αστική ευθύνη προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιαδήποτε ατύχημα, βλάβη ή ζημία τυχόν προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν και δεν διατηρούν απολύτως κανένα δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, λογότυπα και λοιπά διακριτικά της εταιρείας  Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ

Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα βρίσκονται στο link του bio της σελίδας καθ’ όλη τη διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού και μέχρι την ανάδειξη των νικητών και την παραλαβή των δώρων.  Η ανάγνωση των όρων, προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.  Η  Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, εάν για λόγους ανωτέρας βίας ή και περιστατικά που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου και ευθύνης,  δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία στους διαγωνιζόμενους ή καθίσταται αδύνατη η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό (π.χ. λόγω αδυναμίας αποστολής της σχετικής φόρμας διαγωνισμού κλπ) για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.  Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η  Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες κλπ που τυχόν προκύψουν, από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία, καθυστερήσεις ή άλλα τεχνικά προβλήματα στην διαδικτυακή πλατφόρμα της εταιρείας FACEBOOK. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής και χρήσης στο Instagram . Περαιτέρω, η  Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη στο Facebook και στον διαδικτυακό τόπο https://www.instagram.com/4seasonsbio/  που θα είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία συμμετοχής στον διαγωνισμό και την ακύρωση κάποιων συμμετοχών.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά προκύψει αναφορικά με του παρόντες όρους του Διαγωνισμού και την κλήρωση, θα λύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι :

Ο διαγωνισμός επικοινωνείται προς το κοινό και αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης Instagram Ως εκ τούτου γίνεται χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας της εταιρείας FACEBOOK IRELAND  η οποία ενδέχεται να προβαίνει η ίδια από μόνης της σε συλλογή και επεξεργασία  δεδομένων σας κατά την επίσκεψη ή χρήση της  σελίδας https://www.instagram.com/4seasonsbio/ και γι’ αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε  σχετικά την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και cookies στους συνδέσμους facebook και instagram

Περαιτέρω, διαγωνισμός διενεργείται μέσω της σελίδας της εταιρείας Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ  και συγκεκριμένα την ηλεκτρονική https://www.instagram.com/4seasonsbio/ Η Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ  προβαίνει  στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που της χορηγούνται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Τα δεδομένα που συλλέγονται, στην εταιρεία Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ  που παρέχει τα δώρα του διαγωνισμού, και από αυτήν στις απευθείας συνεργαζόμενες μαζί της εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα Στοιχεία Επικοινωνίας των νικητών θα διατηρούνται από τη Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ  σε ειδικό αρχείο μέχρι την λήξη του Διαγωνισμού και πραγματοποίησης της παράδοσης των δώρων, μετά την οποία, εφ’ όσον δεν είναι πλέον απαραίτητη η διατήρηση των δεδομένων για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή για την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ  , το αρχείο θα διαγράφεται. Τα Προσωπικά δεδομένα θα παραμένουν και διατηρούνται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την  ίδια την εταιρεία Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ  τα δεδομένα σας δεν κοινοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτες  χώρες .

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ελευθέρως και αζημίως την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε στέλνοντας μήνυμα στο  info@4seasonsbio.com

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης ενημέρωσης διόρθωσης και περιορισμού επεξεργασίας των δεδομένων σας για τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO ) της Γ.Σουβατζόγλου & Β.Σουβατζόγλου ΟΕ  στο τηλέφωνο: 210-3229078 ή το email:  info@4seasonsbio.com

Σε περίπτωση παραβίασης ή μη ικανοποίησης των δικαιωμάτων σας έχετε δικαίωμα να απευθύνετε καταγγελία  στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) και ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων εκ μέρους του συμμετέχοντα.

Ο κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι «έλαβα πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων του διαγωνισμού και των σχετικών δικαιωμάτων μου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω στο σύνολο τους, τυγχάνω μεγαλύτερος των 18 ετών και αποδέχομαι την χρήση των προσωπικών μου δεδομένων, για τους αναγραφόμενους ανωτέρω στους όρους του παρόντος διαγωνισμού, σκοπούς».