ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Γ.ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Β.ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ Ο.Ε»

 

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του προγράμματος (loyalty point system) και της κάρτας πιστότητας Premium Membership Card (εφεξής το «Πρόγραμμα» ή/και «Κάρτα») της εταιρείας με την επωνυμία «Γ.ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Β.ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ Ο.Ε» με ΑΦΜ 997864728, Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αρ. 30 (εφεξής «Εταιρεία»). Η Eταιρεία μέσω του Προγράμματος αποσκοπεί στο να προσφέρει στους πελάτες της ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές αλλά και προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις και λοιπά προνόμια, όπως εξειδικεύονται παρακάτω.

1.2. Με την αίτηση εγγραφής, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις («Όροι») συμμετοχής, όπως εκάστοτε ισχύουν αλλά και ότι έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία μας παρέχετε για την ενεργοποίηση της κάρτας σας. Θα πρέπει να εξετάζετε συχνά τους Όρους, καθώς το Πρόγραμμα μπορεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να αλλάζει και με μόνη υποχρέωση από τη μεριά της Εταιρείας να κοινοποιεί τις αλλαγές στην ιστοσελίδα www.4Seasons.bio . Παράλληλα με τους παρόντες όρους , τους οποίους όπως αναφέρθηκε ανωτέρω με κάθε αίτηση, δηλώνετε ότι ρητά αποδέχεστε, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και τους Όρους της ιστοσελίδας μας www.4Seasons.bio καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχει αναρτηθεί στην εν λόγω ιστοσελίδα.

1.3. Εφόσον η παραπάνω ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες της Εταιρείας απευθύνονται, βάσει νόμου, σε ενήλικες απαγορεύεται η χρήση αυτών σε ανήλικους. Τυχόν παράβαση δεν δημιουργεί ευθύνη της εταιρείας.

1.4. Ενδεχόμενη ακυρότητα κάποιου όρου δεν συμπαρασύρει σε ακυρότητα και τους υπόλοιπους όρους. Καταστρατήγηση των παρόντων Όρων για λόγους ανωτέρας βίας δεν συνεπάγεται ευθύνη  της εταιρείας

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και απόκτησης της Κάρτας Premium Membership Card έχουν όλοι οι ενεργοί και οι εν δυνάμει πελάτες της Εταιρείας.

2.2. Για να αιτηθεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο την έκδοση της Κάρτας πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση μέλους σε φυσική μορφή, στο Κατάστημα της Εταιρείας μας, που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Νίκης αρ.30.

2.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση ως υποχρεωτικά πεδία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικάς, κινητό τηλέφωνο ή/και e-mail, υπογραφή και ημερομηνία αίτησης καθώς και η  αποδοχή των παρόντων όρων και η συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κινητό τηλέφωνο ή e-mail, η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει την Κάρτα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί είναι ελλιπή, αλλά υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας, η Εταιρεία δύναται να απευθυνθεί στον αιτούντα και να ζητήσει την συμπλήρωση των στοιχείων. Σε περίπτωση επανειλημμένης άρνησης από πλευράς του αιτούντα για συμπλήρωση των στοιχείων του , η Εταιρεία δύναται να ακυρώσει την Κάρτα.

2.4. Η Eταιρεία κατά την υποβολή της αίτησης δεν προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα και δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και δεν έχει κάνει χρήση στοιχείων, όπως κινητού τηλεφώνου ή διεύθυνσης e-mail, που δεν είναι κάτοχος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η υποβολή ψευδών στοιχείων η Eταιρεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο και ο αιτών  είναι υπεύθυνος έναντι της Eταιρείας για τυχόν ζημία της αλλά και για τυχόν απαίτηση τρίτου θιγόμενου προσώπου.

2.5. Μόνο μία κάρτα αντιστοιχεί σε κάθε φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η Eταιρεία λάβει γνώση ότι τα μέλη του Προγράμματος, έχουν στην κατοχή τους παραπάνω από μία (1) Κάρτα δύναται να ακυρώσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τις κάρτες και να ενημερώσει σχετικά τον χρήστη.

2.6. Οι πελάτες οφείλουν να ενημερώσουν για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, που έχουν δώσει με την αρχική τους αίτηση είτε απευθυνόμενοι στο Κατάστημα είτε μέσω της ιστοσελίδας www.4Seasons.bio. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.

2.7. Οι πελάτες, ενεργοί και εν δυνάμει καθώς και όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.4Seasons.bio. οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια που παραβιάζει το νόμο και ενδέχεται να ζημιώσει την Eταιρεία ή/και τρίτα πρόσωπα.

 

3. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3.1. Ο κάτοχος της Κάρτας απολαμβάνει τα κάτωθι προνόμια που ορίζονται βάσει της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας σαν ανταμοιβή για την τακτική χρήση της Κάρτας.

3.2. Κάθε πελάτης και χρήστης κάρτας θα ανήκει σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες: Standard, Silver και Golden. Οι ως άνω κατηγορίες θα προκύπτουν βάσει των αγορών του χρήστη κάθε τετράμηνο. Κερδίζετε ένα πόντο για κάθε ευρώ αγορών (1€ = 1 πόντος). Κάθε χρήστης θα κερδίζει αυτόματα 100 πόντους με την παραλαβή της κάρτας του.
Οι ως άνω κατηγορίες προκύπτουν ως εξής:
• Standard Μέλος (Για Αγορές στο τετράμηνο μέχρι το ποσό των 800 ευρώ)
• Silver Μέλος (Για Αγορές στο τετράμηνο από το ποσό των 800 έως το ποσό των 2000 ευρώ)
• Golden Μέλος (Για Αγορές στο τετράμηνο από το ποσό των 2000 ευρώ και πάνω )

3.3 Η αξία του κάθε πόντου εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει ο χρήστης ήτοι

• Standard Μέλος – 1 πόντος = 0,03€
• Silver Μέλος – 1 πόντος = 0,06€
• Golden Μέλος – 1 πόντος = 0,10€

3.4.Οι κανόνες εξαργύρωσης, σύμφωνα με την κάθε κατηγορία είναι οι κάτωθι:

• Standard Μέλος – Για κάθε 100 πόντους εξαργύρωση 3 ευρώ
• Silver Μέλος – Για κάθε 100 πόντους εξαργύρωση 6 ευρώ
• Golden Μέλος – Για κάθε 100 πόντους εξαργύρωση 10 ευρώ

3.4 Διευκρινίζεται ότι η Eταιρεία με προηγούμενη ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο μπορεί να τροποποιεί τόσο τα ως άνω ποσά καθώς και τα ποσά της εξαργύρωσης.

3.5. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της κάρτας και σε καμιά περίπτωση η Eταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής αυτής ή σε κακή χρήση αυτής ή παράνομη χρήση αυτής. Η Eταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αντικατάστασης ή εντοπισμού της επιταγής έκπτωσης που κλάπηκε ή χάθηκε ούτε ενέχει οποιαδήποτε ευθύνη καταβολής αποζημίωσης.

 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

4.1. Η Eταιρεία και οι προστηθέντες αυτής εφαρμόζουν  κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

4.2. Η Eταιρεία , οι υπάλληλοί της αλλά και οι συνεργάτες αυτής διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δε γνωστοποιούν προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση. Η Eταιρεία διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν άδεια να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

4.3. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιλογές του υποκειμένου.

4.4. Η  Eταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα  που δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες, όπως αυτές καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία των Δεδομένων.

1.1. 4.5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους σκοπούς, όπως αυτοί αναλύονται κατωτέρω και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η Εταιρεία , οι υπάλληλοί της και οι προστηθέντες αυτής συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»), με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιλογών του εκάστοτε πελάτη.

4.6. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα η Κάρτα είναι ενεργή και δεν έχει ακυρωθεί. Σε περίπτωση ακύρωσης της Κάρτας τα δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν αν υπάρχει έννομο συμφέρον της Eταιρείας ή νομική της υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή το χρονικό διάστημα διατήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

4.7. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την Eταιρεία για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου για αντίταξη, ή φορητότητα. Το αίτημα υποβάλλεται είτε στο Κατάστημα της Εταιρείας είτε ηλεκτρονικά. Η εξυπηρέτηση του αιτήματος θα έχει υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών.

4.8. Στο πλαίσιο του Προγράμματος και προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει το σύνολο των προνομίων που μπορεί να συνεπάγεται η συμμετοχή του σε ένα πρόγραμμα πιστότητας όπως το συγκεκριμένο, η Eταιρεία δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα του προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει ενημερώσεις, ειδικό περιεχόμενο,  προσφορές και πρόσκληση σε συμμετοχή σε έρευνες, διαγωνισμούς κλπ στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει [διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό (SMS / viber κλπ)], από την Eταιρεία . Πιο συγκεκριμένα τα είδη επικοινωνίας που ενδέχεται ο πελάτης/χρήστης να λάβει ως  μέλος του προγράμματος πιστότητας: α)Ενημερωτική επικοινωνία: Γενικές ενημερώσεις για την εταιρία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις (άνοιγμα καταστημάτων, ενέργειες εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, νέες υπηρεσίες, νέα προϊόντα κλπ) και γενικό περιεχόμενο (συνταγές, άρθρα, συμβουλές κλπ)  β)  Επικοινωνία για μαζικές προσφορές: Προωθητικές ενέργειες που απευθύνονται σε όλους τους πελάτες (προσφορές για προϊόντα, διαγωνισμούς, κληρώσεις κλπ) και επικοινωνία στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών σε νικητές. γ) Διενέργεια ερευνών: Επικοινωνία για την διαπίστωση της ικανοποίησης των πελατών ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της Eταιρείας, ενέργειες και προσφορές κλπ.

4.9. Κάθε υποκείμενο δεδομένων δύναται να προβεί σε τροποποίηση ως προς τα μέσα επικοινωνίας  είτε καλώντας στο 210 322907είτε μέσω της ιστοσελίδας της  www.4Seasons.bio . Διευκρινίζεται ότι μόλις η ικανοποίηση του αιτήματος πραγματοποιηθεί το υποκείμενο θα ενημερωθεί και από τη στιγμή της ενημέρωσης θα έχουν ουσιαστικά γίνει οι αιτούμενες από το υποκείμενο των δεδομένων αλλαγές. Αιτήματα τροποποίησης επεξεργάζονται σε διάστημα τριάντα (30) ημερών.

4.10. Αποδέκτες των δεδομένων είναι τρίτες εταιρείες με τις οποίες η Eταιρεία έχει υπογράψει συμβάσεις είτε για τη δημιουργία περιεχομένου και αποστολή επικοινωνίας, είτε για τη διενέργεια έρευνας, είτε για την δημιουργία προσφορών, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες που παρέχουν υποστηρικτικό έργο για τη διαχείριση αιτημάτων. Κάθε εταιρεία έχει δεσμευτεί για την τήρηση των όρων εμπιστευτικότητας καθώς και της πολιτικής απορρήτου της Eταιρείας και υποχρεούται στην τήρηση των διατάξεων του του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»), με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας.

 

5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1. Η Eταιρεία  δύναται να προβεί σε κατάργηση του Προγράμματος και ακύρωση των Καρτών με προηγούμενη ενημέρωση των πελατών με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί μια οικειοθελή παροχή της Εταιρείας.

5.2. Η Eταιρεία δύναται να προβαίνει σε ακύρωση συγκεκριμένης Κάρτας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περίπτωση που ο αιτών δεν συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία ή έχει προβεί στην έκδοση πολλαπλών καρτών χρησιμοποιώντας κοινά στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή τηλέφωνο ή e-mail). Στην περίπτωση έκδοσης πολλαπλών καρτών με κοινά στοιχεία η Eταιρεία δύναται να διατηρήσει μία Κάρτα μόνο ενεργή στην οποία και δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να πιστώνει του πόντους των υπολοίπων καρτών.

5.3. Η Eταιρεία δύναται να ακυρώσει Κάρτες πελατών στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι γίνεται κακή χρήση αυτών προκειμένου ο κάτοχος αυτών να καταστρατηγήσει τους όρους του Προγράμματος προσκομίζοντας για τον εαυτό του μεγαλύτερο κέρδος έναντι των υπολοίπων πελατών.

5.4. Με εξαίρεση τα αναφερόμενα στα άρθρα 5.2 και 5.3 των όρων, η Eταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των πελατών σε περίπτωση ακύρωσης Κάρτας ή απενεργοποίησης του Προγράμματος για καταβολή οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης, άμεσης ή έμμεσης, υφιστάμενης ή/και μελλοντικής.

5.5. Η Eταιρεία θα απενεργοποιεί  και θα μηδενίζει τα υπόλοιπα πόντων σε κάρτες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε συναλλαγές για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.

5.6 Τα δεδομένα των πελατών είναι διαθέσιμα για οποιαδήποτε επεξεργασία μετά την καταχώριση κάθε αίτησης.

5.7. Ο πελάτης δύναται να αιτηθεί ακύρωση της κάρτας ή/και έκδοση νέας κάρτας  απευθυνόμενος στο κατάστημα της Εταιρείας.

5.8. Η Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.4Seasons.bio . της ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής.

5.9. Κάθε κάτοχος Κάρτας οφείλει να ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας της www.4Seasons.bio . για τους ισχύοντες όρους.

5.10. Η Eταιρεία δεν ευθύνεται για απαιτήσεις τρίτων οποιασδήποτε φύσεως καθώς και για ζημιές, που ενδέχεται να επέλθουν (άμεσες, έμμεσες κ.α) λόγω της χρήσης/επίσκεψης  της ιστοσελίδας www.4Seasons.bio , της συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και της έκδοσης  Κάρτας.

5.11. Η χρήση του προγράμματος και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω αυτού διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση αρμοδιότητας

5.12. Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Εάν οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων όρων αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιποι όροι ισχύουν κανονικά.

5.13. Η Εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

5.14. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως δια χειρός ή μέσω ταχυδρομείου.

5.15 Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2019

X
X
X
X